• Currently your shopping cart is empty

  ×

  Terms and conditions

  Obchodné meno (sídlo firmy podľa registra)

  OBUV – ŠPECIÁL, spol. s r.o.

  Ulica a číslo

  Dukelská 19

  PSČ a mesto 085 01 Bardejov
     
  IČO

  36458503

  DIČ

  2020027064

  IČ DPH

  SK2020027064

  Zápis v registri

  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vo vložke číslo 11443/P

     
  Bankové spojenie

  VÚB, a. s.

   

  č.ú.: 3217003353/0200

     
  Telefón

  +421 54 4880 636

  Email odbyt@obuvspecial.sk
  Príjem objednávok cez e-shop nonstop
     
  Prevádzková doba

  Pondelok až Piatok od 08.00 do 16.00 hod

  Zodpovedný vedúci Vladimír Kostár
     
  Prevádzka

  Dukelská 19, 085 01 Bardejov

  Orgán dozoru

  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj

  Obrancov mieru 6

  080 01  Prešov 1

  tel: 051/7721 597

  e-mail: pr@soi.sk

   

   

   

   

   

   

  Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.bosp.sk

   

  Článok I. 

  Vymedzenie pojmov

   

  1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., so sídlom Dukelská 19, 085 01 Bardejov.

  2. Predávajúcim je OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., so sídlom Dukelská 19, 085 01 Bardejov.

  3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.bosp.sk je spoločnosť OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o., so sídlom Dukelská 19, 085 01 Bardejov

  4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania. 

  5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

  6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

  7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

  8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie. 

   

  Článok II. 

  Cena

   

  1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH. 

  2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu. 

   

  Článok III. 

  Objednávka

   

  1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. 

  2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. 

  3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

  4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

  5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

   

  Článok IV. 

  Platobné podmienky

   

  1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

      a. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

      b. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,

      c. platba pri osobnom prevzatí na predajni v Bardejove, Dukelská 19, 085 01 Bardejov

   

  2. Poplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok. 

  3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

      a. zľavu za opakovaný nákup,

      b. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,

  4. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať. 

   

  Článok V. 

  Dodacie podmienky

   

  1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. 

  2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. 

  3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

  4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

  5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

  6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

      a. kuriérskej spoločnosti, 

      b. osobne na prevádzke v Bardejove, Dukelská 19, 085 01 Bardejov 

   

  Článok VI. 

  Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

   

  1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:

      a. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 3,50 €

      b. pri objednávke nad 100 €, doprava  - 0 €

  2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):

      a. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 3,50 €

  3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

  4. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke. 

   

  Článok VII. 

  Prevod vlastníckeho práva

   

  1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. 

  2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy. 

   

  Článok VIII. 

  Storno kúpnej zmluvy

   

  1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

   

  Článok IX. 

  Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

   

  1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. 

  2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.

  3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. 

  4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. 

  5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.  

  6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. 

  7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. 

   

  Článok X. 

  Práva a povinnosti zmluvných strán

   

  1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci. 

  2. Kupujúci je povinný:

      a. prevziať objednaný tovar,

      b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

      c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

  3. Predávajúci je povinný:

      a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, 

      b. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

   

   

  Článok XI. 

  Ochrana osobných údajov

   

  1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

  3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa ...... Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

  4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

  5. Kupujúci súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy spoločnosti ..... za účelom anonymného hodnotenia e-shopu pre Heureka.sk / Pricemania.sk, pričom do 15 dní od doručenia tovaru bude zaslaný prevádzkovateľom automatický mail pre hodnotenie     e-shopu. 

  6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu. 

  7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. 

  8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav. 

  9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe. 

   

  Článok XII.

  Zmluvná pokuta

   

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm. a. 

  2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy. 

   

  Článok XIII. 

  Záverečné ustanovenia

   

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. 

  2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky. 

  3. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. 

  4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk

  5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

  6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

  7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 15. júla 2015. 

   

   

   

  Bardejove, 15. júla 2015

   

   

   

   

   

  Reklamačné podmienky internetového obchodu www.bosp.sk

  neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok 

   

  1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. 

  2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si musí v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle       § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

  3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

  4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. 

  5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

      a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

      b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

      c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, 

      d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, 

      e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, 

      f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. 

  6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. 

  7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať. 

  8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu). 

  9. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

  10. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. 

  11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový. 

  12. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

      a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby, 

      b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátene peňazí).

      c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. 

  13. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený. 

  14. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho. 

  15. Kontakt OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 058 01 Bardejov odbyt@obuvspecial.sk 

   

  V Bardejove, 15. júla 2015

   

   

    

   

   

   

  Made with in Slovakia

  Tieto internetové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácií reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním týchto internetových stránok s tým vyjadrujete svoj súhlas. Ďalšie informácie